BIM100 Researcher's profile

คลิกประวัติและผลงาน คณะนักวิจัย

ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา
   ประวิติและผลงาน

รศ.ดร.ภญ.อำไพ ปั้นทอง
ประวิติและผลงาน

ศ.ดร.ภญ.เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร
ประวิติและผลงาน

รศ.ดร.วิลาวัลย์ มหาบุษราคัม
ประวิติและผลงาน

รศ.ดร.ศิริวรรณ องค์ไชย (แย้มนิยม)
ประวิติและผลงาน
ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา
ตำแหน่งปัจจุบัน ศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา
เตรียมอุดมศึกษา นักศึกษา ปีที่ 1 มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์
ปริญญาตรี (เกียรตินิยม) ทางวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย Western Australia
ปริญญาเอก เคมีอินทรีย์ มหาวิทยาลัย Tasmania, Australia
Post – doctoral Fellow (NIH), University of Connecticut U.S.A
Post – doctoral Fellow (NSF), University of Pennsylvania U.S.A

ประสบการณ์ทำงาน
อาจารย์ – ผู้ช่วยศาสตราจารย์ – รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์ทางเคมี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยอธิการบดี – คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Guest Scientist – Japan Society for the Promotion of Science
Guest Scientist – German Cancer Research Center

งานวิจัย
ผลการวิจัยพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ในและต่างประเทศ 80 เรื่อง
เจ้าของสารสกัดจากผลส้มการ์ซีเนีย สูตร Super Hi – Sol™
เจ้าของผลงานสารสกัดจากเปลือกมังคุด สูตร GM – 1
เจ้าของผลงานสารสกัดจากธรรมชาติ สูตร SlimSAFE™ ในครีมกระชับสัดส่วน
เจ้าของผลงานสารสกัดจากธรรมชาติ สูตร Slimface™ ในโลชั่นกระชับรูปหน้า

ตำแหน่งปัจจุบัน
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียนไลฟ์ จำกัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรีนโกลด์ จำกัด

คลิกอ่านประวัติและผลงาน  คณะนักวิจัยท่านอื่นๆ
 
ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา
   ประวิติและผลงาน
 
รศ.ดร.ภญ.อำไพ ปั้นทอง
ประวิติและผลงาน

ศ.ดร.ภญ.เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร
ประวิติและผลงาน
 
รศ.ดร.วิลาวัลย์ มหาบุษราคัม
ประวิติและผลงาน
 
รศ.ดร.ศิริวรรณ องค์ไชย (แย้มนิยม)
ประวิติและผลงาน
รศ.ดร.ภญ.อำไพ ปั้นทอง
ตำแหน่งปัจจุบัน รองศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา
2507-2512 เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
2515-2517 เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
2518-2522 ดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชวิทยา มหาวิทยาลัยบอนน์ ประเทศเยอรมันนี

ความชำนาญพิเศษ
Pharmacological activities of medicinal plants, especially, analgesic, antipyretic and anti-inflammatory, bronchodilator, antihypertensive, anti-ulcer, gastro¬intestinal stimulant or relaxant as well as central nervous system activities.
Toxicology testing: acute, subacute, subchronic and chronic toxicity as well as dermal toxicity. 


งานวิจัย
หัวหน้าโครงการวิจัย :
1. ฤทธิ์ ต้านการอักเสบ ระงับปวด และลดไข้ ของสารสกัดจากต้นโปร่งกิ่ว
2. ฤทธิ์ระงับปวด ต้านการอักเสบ และหดหลอดเลือดดำของต้นอัคคีทวาร
3. ฤทธิ์เป็นยาระบายของน้ำมะขาม
4. พิษเฉียบพลัน พิษกึ่งเรื้อรัง และฤทธิ์ระคายเคืองต่อผิวหนังของผลิตภัณฑ์กำจัดศัตรูพืชไบโอเพส
5. ฤทธิ์ระงับปวดและต้านการอักเสบของน้ำมันเถาเอ็นอ่อนในสัตว์ทดลองและประสิทธิภาพในผู้ป่วย ข้อเข่าเสื่อมเทียบกับไดโคลฟิแนคเจล

ผู้ร่วมวิจัย
1. ฤทธิ์ต้านการอักเสบ ระงับปวด และลดไข้ และการศึกษาความเป็นพิษของน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์

ผลงานตีพิมพ์
51 เรื่อง ผลงาน 5 ปี สุดท้าย (2003-2007)
1. Taesotikul, T.; Panthong, A.; Kanjanapothi, D.; Verpoorte, R. and Scheffer, J.C.C. (2003).
Anti-inflammatory, antipyretic and antinociceptive activities of Tabernaemontana pandacaqui Poir. J. Ethnopharmacol. 84(1): 31-35
แหล่งทุน Ministry of Foreign Affairs and Leiden University, The Netherlands

2. Panthong, A.; Kanjanapothi, D.; Taesotikul, T.; Wongcome, T. and Reutrakul, V. (2003).
Anti-inflammatory and antipyretic properties of Clerodendrum petasites S. Moore. J. Ethnopharmacol. 85(1): 151-156
แหล่งทุน โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัยทางเคมี

3. Trongsakul, S.; Panthong, A.; Kanjanapothi, D. and Tawat Taesotikul, T (2003). The analgesic, antipyretic and anti-inflammatory activity of Diospyros variegata Kruz. J. Ethnopharmacol. 85(2-3): 221-225
แหล่งทุน เมธีวิจัยอวุโส ศ.ดร. วิชัย ริ้วตระกูล

4. Rujjanawate, C.; Kamjanapothi, D. and Panthong, A. (2003).
Pharmacological effect and toxicity of alkaloids from Gelsemium elegans Benth. J. Ethnopharmacol. 89 (1): 91-95.
แหล่งทุน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

5. Witawaskul, P.; Panthong, A.; Kanjanapothi, D; Taesotikul, T. and Lertprasertkul, N. (2003).
Acute and subacute toxicities of the saponin mixture isolated from Schefflera lucantha Viguier. J. Ethnopharmacol. 89(1): 115-121
แหล่งทุน โครงการปริญญาเอกกายจนาภิเษก สำนักงานกองทุนการวิจัย

6. วิรวรรณ วิสิฐพงศ์พันธ์, วีรวรรณ เรืองยุทธการณ์, ไชยยง รุจจนเวช, อำไพ ปั้นทอง, อุษณีย์ วินิจเขตคำนวณ, นิรัชร์ เลิศประเสริฐสุข (2546) การทดสอบความเป็นพิษของน้ำสกัดใบรางจืด. วารสารสมุนไพร ปีที่ 10(2) หน้า 23-36
แหล่งทุน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

7. Intahphuak, S.; Panthong, A., Kanjanapothi, D., Taesotikul, T., and Reutrakul, V. (2004).
Anti-inflammatory and analgesic activities of Mallotus spodocarpus Airy Shaw. J. Ethnopharmacol. 90(1): 69-72
แหล่งทุน โครงการปริญญาเอกกายจนาภิเษก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

8. Kanjanapothi, D.; Panthong, A.; Lertprasertsuke, N.; Taesothikul, T.; Rujjanawate, C.; Kaewpinit, D.; Sudthayakorn, R.; Choochote, W.; Chaithong, U.; Jitpakdi, A. and Pitasuwat, B. (2004).
Toxicity of crude rhizome extract of Kaempferia galanga L. (Proh Hom). J. Ethnopharmacol. 90(2-3): 359-365
แหล่งทุน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

9. Panthong, A.; Kanjanapothi, D.; Taesotikul, T.; Pankummoon, A. and Reutrakul, V (2004).
Anti-inflammatory activity of methanolic extracts from Ventilago harmandiana Pierre. J. Ethnopharmacol. 91(2-3): 237-242
แหล่งทุน เมธีวิจัยอวุโส ศ.ดร. วิชัย ริ้วตระกูล

10. Thanaporn, S,; Jaijoy, K.; Thamaree, S.; Inganinan, K. and Panthong, A. (2005). Acute and subchronic toxicity study of the ethanol extract from the rhizome of Cyperus rotundus Linn. Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences 32 (1-2): 15-22
แหล่งทุน สำนักงานสภาวิจัยแห่งชาติ

11. Thanaporn, S,; Jaijoy, K.; Thamaree, S.; Inganinan, K. and Panthong, A. (2005). Acute and subchronic toxicity study of the ethanol extract from Alternanthera philoxeroides Griseb. Mahidol University Journal of Pharmaceutical Sciences 32 (1-2): 7-14
แหล่งทุน สำนักงานสภาวิจัยแห่งชาติ

12. Thanaporn, S,; Jaijoy, K.; Thamaree, S.; Inganinan, K. and Panthong, A. (2006). Acute and subchronic toxicity study of the ethanol extract from Lonicera japonica Thumb. J. Ethnopharmacol. 107 (3): 370-373
แหล่งทุน สำนักงานสภาวิจัยแห่งชาติ

13. Khonsung, P.; Nansupawat, S; Jesadanont, S.; Chantharateptawan , V. and Panthong, A (2007).
Anti-inflammatory and analgesic activities of water extract of Malvastrum coromandelianum (L.) Garcke. Thai J. Pharmacol. 28(3), 2006
แหล่งทุน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

14. Panthong, A.; Supraditaporn, W.; Kanjanapothi, D.; Taesotikul, T. and Reutrakul, V.(2007).
Analgesic, anti-inflammatory and venotonic effects of Cissus quadrangularis Linn. J. Ethnopharmacol. 110 (2): 264-270
แหล่งทุน ศูนย์นวัตกรรมทางเคมี:โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัยทางเคมี

15. Panthong, A.; Noekaew, P.; Kanjanapothi, K.; Taesotikul, T.; Anantachoke, N. and Reutrakul, V.(2007).
Anti-inflammatory, analgesic and antipyretic activities of Garcinia hanburyi Hook f. J. Ethnopharmacol. 111(2): 335-340
แหล่งทุน ศูนย์นวัตกรรมทางเคมี:โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัยทางเคมี

16. Wongcome, T.; Panthong, A.; Kanjanapothi, D.; Taesotikul, T.; Lertprasertsuk, N. and Jesadanont, S. (2007).
Hypotensive effect and toxicology of the extract from Coscinium fenestratum (Gaertn) Colebr. . J. Ethnopharmacol. 111 (3): 468-475
แหล่งทุน โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

งานวิจัยที่กำลังทำ
1. ฤทธิ์ ต้านการอักเสบ ระงับปวด และลดไข้ ของสารสกัดจากต้นโปร่งกิ่ว
แหล่งทุน ศูนย์นวัตกรรมทางเคมี:โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัยทางเคมี
สถานภาพในการทำวิจัย 90%

2. ฤทธิ์ระงับปวด ต้านการอักเสบ และหดหลอดเลือดดำของต้นอัคคีทวาร
แหล่งทุน ศูนย์นวัตกรรมทางเคมี:โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัยทางเคมี
สถานภาพในการทำวิจัย 90%

3. ฤทธิ์เป็นยาระบายของน้ำมะขาม
แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ งบประมาณแผ่นดิน 2549-2551
สถานภาพในการทำวิจัย 40%

4. ฤทธิ์ต้านการอักเสบ ระงับปวด และลดไข้ และการศึกษาความเป็นพิษของน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์
แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ปี 2550-2551
สถานภาพในการทำวิจัย 50%

5. พิษเฉียบพลัน พิษกึ่งเรื้อรัง และฤทธิ์ระคายเคืองต่อผิวหนังของผลิตภัณฑ์กำจัดสัตรูพืชไบโอเพส
แหล่งทุน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สถานภาพในการทำวิจัย 50%

6. ฤทธิ์ระงับปวดและต้านการอักเสบของน้ำมันเถาเอ็นอ่อนในสัตว์ทดลอง และประสิทธิภาพใน ผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมเทียบกับไดโคลฟิแนคเจล
แหล่งทุน โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก รุ่นที่ 10 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และทุน ศูนย์นวัตกรรมทางเคมี:โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัยทางเคมี เริ่ม พฤศจิกายน ปี 2550
สถานภาพในการทำวิจัย 2%

คลิกอ่านประวัติและผลงาน  คณะนักวิจัยท่านอื่นๆ

ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา
   ประวิติและผลงาน

รศ.ดร.ภญ.อำไพ ปั้นทอง
ประวิติและผลงาน

ศ.ดร.ภญ.เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร
ประวิติและผลงาน

รศ.ดร.วิลาวัลย์ มหาบุษราคัม
ประวิติและผลงาน

รศ.ดร.ศิริวรรณ องค์ไชย (แย้มนิยม)
ประวิติและผลงาน


ศ.ดร.ภญ.เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร
ตำแหน่งปัจจุบัน ศาสตราจารย์ ระดับ 9

ประวัติการศึกษา
2519    ภ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 2) เภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2521    วท.ม. จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
2531    Dr. sc. hum จุลชีววิทยา University of Heidelberg, FR. Germany

สาขาที่เชี่ยวชาญ
Medical and General Mycology,
Antimicrobial Susceptibility Testing
Antimicrobial Activities of Natural Products 

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการวิจัย :
1. Metabolites จากเชื้อราที่แยกได้จากกัลปังหาและฤทธิ์ต้านจุลินทรีย์
2. การแยก การจำแนก ฤทธิ์ทางชีวภาพ และองค์ประกอบทางเคมีของราเอนโดไฟท์ในภาคใต้ ของประเทศไทย
3. Molecular characteristics of multiple antibiotic-resistant Escherichia coli isolated from diarrhoeal pigs and retail pork
4. การคัดเลือกราเอนโดไฟท์ที่ผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชในสกุล Garcinia ในภาคใต้ ของไทย
5. การจำแนกราแมลง Hypocrella scutata ที่ป่าพรุสิรินธรโดยวิธีทางอณูวิทยา และฤทธิ์ทาง ชีวภาพของสารที่ราสร้าง
6. Effect of medicinal plant extracts on microorganisms causing opportunistic infections in AIDS patients
7. Antimicrobial activity of some Thai medicinal plant extracts against Helicobacter pylori.
8. Antimicrobial activity of extracts from Cassia sp.
9. Biodiversity of aquatic hyphomycetes at Ton Nga Chang Wildlife Sanctuary.
10. Biodiversity of macrofungi in Hala-Bala Wildlife Sanctuary, Narathivart.
11. Study of plant crude extracts for control of chilli anthracnose.

ผลงานทางวิชาการ
1. Phongpaichit, S., Kummee, S., Niltat, L. and Itarat, A. 2007.
Antimicrobial activity of oil from the root of Cinnamomum porrectum. Songklanakarin J. Sci. Technol. 29 (Suppl.1):11-16.


2. Phongpaichit, S., Liamthong, S., Mathew, A, G. and Chethanond, U. 2007. Prevalence of class 1 integrons in commensal Escherichia coli from pigs and pig farmers in Thailand. J. Food Prot. 70:292-299.

3. Pancharoen, O., Petveroj, S. and Phongpaichit, S. 2007.
Rotenoids from the flowers of Millettia brandisiana. Songklanakarin J. Sci. Technol. 29:151-156.


4. Phongpaichit, S., Rungjindamai, N., Rukachaisirikul, V. and Sakayaroj, J. 2006. Antimicrobial activity in cultures of endophytic fungi isolated from Garcinia species. FEMS Immunol. Microbiol. 48:367-372.

5. Deachathai, S., Mahabusarakam, W., Phongpaichit, S., Taylor, W.C., Zhang, Y.-J. and Yang, C.-R. 2006.
Phenolic compounds from the flowers of Garcinia dulcis. Phytochemistry 67: 464-469.

6. Jones, E.B.G., Pilantanapak, A., Chatmala, I., Sakayaroj, J., Phongpaichit, S. and Choeyklin, R. 2006.
Thai marine fungal diversity. Songklanakarin J. Sci. Technol. 28: 678-708.

7. Leelasuphakul, W., Sivanunsakul, P. and Phongpaichit, S. 2006.
Purification, characterization and synergistic activity of -1,3-glucanase and antibiotic extract from an antagonistic Bacillus subtilis NSRS 89-24 against rice blast and sheath blight pathogens. Enz. Microb. Technol. 38: 990-997.

8. Panthong, k., Phongcharoen, W., Phongpaichit, S. and Taylor, W.C. 2006. Tetraoxygenated xanthones from the fruits of Garcinia cowa. Phytochemistry 67:999-1004.

9. Phongcharoen, W., Rukachaisirikul, V., Phongpaichit, S., Rungjindamai, N. and Sakayaroj, J. 2006.
Pimarane diterpene and cytochalasin derivatives from the endophytic fungus Eutypella scoparia PSU-D44. J. Nat. Prod. 69:856-858.


10. Phongpaichit, S., Preedanan, S., Rungjindama, N., Sakayaroj, J., Benzies, C., Chuaypat, J. and Plathong, S. 2006.
Aspergillosis of the gorgonian sea fan Annella sp. After the tsunami at Mu Ko Similan National park, Andaman Sea, Thailand. Coral Reefs. 25(2):296-296.


11. Phongpaichit, S., Vuddhakul, V., Subhadhirasakul, S. and Wattanapiromsakul, C. 2006. Evaluation of antimycobacterial activity of extracts from plants used as self-medication by AIDSpatients in Thailand. Pharm. Biol. 44: 71-75.

12. Rukachaisirikul, V., Naklue, W., Phongpaichit, S., Towatana, N.H. and Meneenoon, K. 2006. Phloroglucinols, depsidones and xanthones from the twigs of Garcinia parvifolia. Tetrahedron 62: 857-8585.

13. Sawangjaroen, N., Phongpaichit, S., Subhadhirasakul, S., Visuthi, M., Srisuwan, N. and Thammapalerd, N. 2006.
The anti-amoebic activity of some medicinal plants used by AIDS patients in southern Thailand. Parasitol. Res. 98:588-592.

14. Voravuthikunchai S.P., Phongpaichit, S. and Subhadhirasakul, S. 2006.
Evaluation of antibacterial activities of medicinal plants widely used among AIDS patients in Thailand. . Pharm. Biol. 43: 701-706.

15. Deachathai, S.,Mahabusarakam, W., Phongpaichit, S. and Taylor, W.C. 2005. Phenolic compounds from the fruit of Garcinia dulcis. Phytochemistry 66: 2368-2375.

16. Phongpaichit, S., Pujenjob, N., Rukachaisirikul, V. and Ongsakul, M. 2005. Antimicrobial activities of the crude methanol extract of Acorus calamus Lin. Songklanakarin J. Sci. Technol. (Suppl. 2): 517-523.

17. Phongpaichit, S., Subhadhirasakul, S. and Wattanapiromsakul, C. 2005. Antifungal activities of extracts from Thai medicinal plants against opportunistic fungal pathogens associated with AIDS patients. Mycoses 48 (5): 333-338.

18. Rukachaisirikul, V., Kaewbamrung, C., Phongpaichit, S. and Hajiwangoh, Z. 2005. Eudesmane sesquiterpenes from the aquatic fungus Beltrania rhombica. Chem. Pharm. Bull. 53 (2): 238-240.

19. Rukachaisirikul, V., Naklue, W., Sukpondma, Y. and Phongpaichit, S. 2005.
An antibacterial biphenyl derivative from Garcinia bancana MIQ. Chem. Pharm. Bull. 53 (3): 342-343.

20. Rukachaisirikul, V., Phainuphong, P., Sukpondma, Y., Phongpaichit, S. and Taylor, W.C. 2005.
Antibacterial caged-tetraprenylated xanthones from the stem bark of Garcinia scortechinii. Planta Med. 71: 165-170.

21. Rukachaisirikul, V., Saelim, S., Karnsomchoke, P. and Phongpaichit, S. 2005. Frieolanostanes and lanostanes from the leaves of Garcinia hombroniana. J. Nat. Prod. 68(8):1222-1225.

22. Rukachaisirikul, V., Tadpetch, K., Watthanaphanit, A., Saengsanae, N. and Phongpaichit, S. 2005.
Benzopyran, biphenyl, and tetraoxygenated xanthone derivatives from the twigs of Garcinia nigrolineata. J. Nat. Prod. 68 (8): 1218-1221.

23. Sakayaroj, J., Pang, L.K., Jones, E.B.G., Vrijmoed, L.L.P., Abdel-Wahab, M.A. and Phongpaichit, S. 2005.
A systematic reassessment of the marine ascomycetes Torpedospora and Swampomyces. Bot. Mar. 48:395-406.

24. Sakayaroj, J., Pang, L.K., Phongpaichit, S. and Jones, E.B.G. 2005.
A phylogenetic study of the genus Haligena (Halosphaeriales, Ascomycota). Mycologia. 97: 804-811.

25. Sakayaroj, J., Phongpaichit, S. and Jones, E.B.G. 2005.
Viability and biodiversity of freshwater hyphomycetes in foam at Ton Nga Chang Wildlife-Sanctuary, southern Thailand. Fungal Diversity 18: 135-145.

26. Sawangjaroen, S., Subhadhirasakul, S., Phongpaichit, S., Siripanth, C., Jamjaroen, K. and Sawangjaroen, K. 2005.
The in vitro anti-giardial activity of extracts from plants that are used for self-medication by AIDS patients in southern Thailand. Parasitol. Res. 95: 17-21.

27. Sukpondma, Y., Rukachaisirikul, V. and Phongpaichit, S. 2005.
Antibacterial caged-tetraprenylated xanthones from the fruits of Garcinia hunburyi. Pharm. Chem. Bull. 53(7):850-852.

28. Sukpondma, Y., Rukachaisirikul, V. and Phongpaichit, S. 2005.
Xanthine and sesquiterpine derivatives from the fruits of Garcinia scortechinii. J. Nat. Prod. 68:1010-1017.

29. Chatmala. I., Sakayaroj, J., Somrithipol, S. and Phongpaichit, S. 2004.
Marine hyphomycetes of Thailand and Cumulospora varia sp. nov. Fungal Diversity 17: 1-9.

30. Mahabusarakam, W., Deachathai, S., Phongpaichit, S., Jansakul, C. and Taylor, W.C. 2004.
A benzyl and isoflavone derivatives from Derris scandens Benth. Phytochemistry. 65(8): 1185-1191.

31. Phongpaichit, S., Pujenjob, N., Rukachaisirikul, V. and Ongsakul, M. 2004. Antifungal activity from leaf extracts of Cassia alata L., Cassia fistula L. and Cassia tora L.. Songklanakarin J. Sci. Technol. 26: 741-748.

32. Sakayaroj, J., Jones, E.B.G., Chatmala, I. and Phongpaichit, S. 2004.
Marine Fungi. In: Thai Fungal Diversity (eds. E.B.G. Jones, M. Tanticharoen and K.D. Hyde). BIOTEC, Thailand: 107-117.

33. Voravuthikunchai, S., Lortheeranuwat, A., Jeeju, W., Sririrak, T., Phongpaichit, S. and Supawita, T. 2004.
Effective medicinal plants against enterohaemorrhagic Escherichia coli O157:H7. J. Ethnopharmacol. 94: 49-54.

34. Rukachaisirikul, V., Kamkaew, M., Sukavisit, D., Phongpaichit, S., Sawangchote, P. and Taylor, W.C. 2003.
Antibacterial xanthones from the leaves of Garcinia nigrolineata. J. Nat. Prod. 66(12): 1531-1535.

คลิกอ่านประวัติและผลงาน  คณะนักวิจัยท่านอื่นๆ

ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา
   ประวิติและผลงาน

รศ.ดร.ภญ.อำไพ ปั้นทอง
ประวิติและผลงาน

ศ.ดร.ภญ.เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร
ประวิติและผลงาน

รศ.ดร.วิลาวัลย์ มหาบุษราคัม
ประวิติและผลงาน

รศ.ดร.ศิริวรรณ องค์ไชย (แย้มนิยม)
ประวิติและผลงาน

รศ.ดร.วิลาวัลย์ มหาบุษราคัม
ตำแหน่งปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ระดับ 9

ประวัติการศึกษา
2526    วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2529    วท.ม. เคมีอินทรีย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2536    Ph.D. Organic Chemistry University of Sydney, Australia

สาขาที่เชี่ยวชาญ
เคมีอินทรีย์ เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

งานวิจัย
หัวหน้าโครงการวิจัย :
1. Antimalarial substances derived from mangosteen
2. สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากมะพูด
3. องค์ประกอบทางเคมีจากลำต้นเถาวัลย์เปรียงและฤทธิ์ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชัน
4. องค์ประกอบทางเคมีจากยางชะมวงและฤทธิ์ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชัน
5. องค์ประกอบทางเคมีจากใบกระ ดูกไก่
6. องค์ประกอบทางเคมีจากต้นยอป่า
7. องค์ประกอบทางเคมีจากใบมะม่วงป่าและฤทธิ์ต้านปฏิกิริยาออกซิเดชัน
8. สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเมล็ดและดอกมะพูด
9. องค์ประกอบทางเคมีจากรากติ้วเกลี้ยง

ผลงานทางวิชาการ
1. Hutadilok Towatana, N., Chaiyamuttii, P., Panthong, K., Mahabusarakam, W. and Rukachaisirikul V.
“Antioxidative and free radical scavenging activities of some plants used in Thai folk medicine” Pharm. Bio. 2006, 44, 221-228.

2. Mahabusarakam, W., Kuaha, K., Prapon, W. and Taylor, W.C.
“Prenylated xanthones as Potential antiplasmodial substances from mangostin” Planta Med 2006, 72, 912-916.

3. Deachathai, S., Mahabusarakam, W., Phongpaichit S., W.C. Taylor. 2006. Phenolic Compounds from the flowers of Garcinia dulcis. Phytochemistry, 67, 464-469

4. Mahabusarakam, W., Nuangnaowarat, W. and Taylor, W.C., 2006,
Xanthone derivatives from Cratoxylum cochinchinense roots. Phytochemistry 67, 470-474

5. Deachathai, S., Mahabusarakam, W., Phongpaichit, S., W.C., Taylor. 2005. Phenolic compounds from the fruit of Garcinia dulcis. Phytochemistry 66, 2368-2375.

6. Mahabusarakam, W., Chairerk, P. and W.C. Taylor.. 2005
Xanthones from Garcinia cowa Roxb. Latex. Phytochemistry, 66: 1148-1153

7. Mahabusarakam, W., Deachathai, S., Phongpaichit, S., Chansakul, J. and W.C.Taylor. 2004.
A Benzil and Isoflavone derivatives from Derris scandens Benth. Phytochemistry 65: 1185-1191.

8. Mahabusarakam, W., Proudfoot, J. and Croft, K. 2000.
Inhibition of Lipoprotein Oxidation by Prenylated Xanthones Derived from Mangostin. Free. Rad. Res. 33: 643-659.

9. Lu X.Z., Hasmeda, M., Mahabusarakam, W., Ternai, B., Ternai, P.C. and Polya, G.M. 1998.
Inhibition of eukaryote protein Kinases and of a Cyclic Nucleotide-binding Phosphatase by Prenylated Xanthones. Chemica-Biological Interactions 114: 121-140.

10. Mahabusarakam, W., Pakawatachai, C., Wiriyachitra P., Taylor, W.C., Skelton, B.W., and White, A.H. 1998.
Bicyclomangostin : a New Acid-Catalysed Cyclization Product from Mangostin. Aust.J.Chem. 51: 249-254.

11. Tuntiwachwuttikul, P., Pancharoen, O., Mahabusarakam, W., Wiriyachitra, P.,
Taylor, W.C., Bubb, WA and Towers, G.H.N. 1997.
A Triterpenoid Saponin from Maesa ramentacea, Phytochemistry 44: 491-495.

12. Mahabusarakam, W., Panthong, A., and Kunanusorn, P., 1994.
Screening of Antiinflammatory Activity and Anagelsic Effect of Chemicals from Maesa ramentacea Songklanakarin J.Sci. Technol. 16(3): 277-278.

13. Mahabusarakam, W., Towers, G.H.N., Tuntiwachwuttikul, P., and Wiriyachita, P. 1990.
Piscicidal Triterpenoid Saponins of the Pericarps of Sapindus emarginatus. J.Sci.Soc. Thailand 16: 187-189

14. Chiayvaresajja, S., Maxwell, J.F., Mahabusarakam, W., Wiriyachitra, P., and Towers, G.H.N. 1987.
Thai Piscicidal Plants. J.Sci.Soc. Thailand 13: 29-45.

15. Mahabusarakam, W., Wiriyachitra, P., and Taylor, W.C. 1987.
Chemical Constituents of Garcinia mangostana Lin. J.Nat.Prod. 50: 474-478.

16. Mahabusarakam, W., Wiriyachitra, P., and Phongpichit, S. 1986. Antibacterial Activities of Chemical Constituents from Garcinia mangostana Linn. J.Sci.Soc. Thailand 12: 239-242.

17. Mahabusarakam, W., Phongpichit, S., and Wiriyachitra, P., “Screening of Antifungal Activity of Chemicals from Garcinia mangostana”, Songklanakarin J.Sci. and Technol., 1983, 5(4): 341-342.

18. Mahabusarakam, W., Phongpichit, S., Jansakul, C. and Wiriyachitra, P. 1983. Screening of Antibacterial Activity of Chemicals from Garcinia mangostana. Songklanakarin J. Sci. Technol. 5(4):337-340.


คลิกอ่านประวัติและผลงาน  คณะนักวิจัยท่านอื่นๆ

ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา
   ประวิติและผลงาน

รศ.ดร.ภญ.อำไพ ปั้นทอง
ประวิติและผลงาน

ศ.ดร.ภญ.เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร
ประวิติและผลงาน

รศ.ดร.วิลาวัลย์ มหาบุษราคัม
ประวิติและผลงาน

รศ.ดร.ศิริวรรณ องค์ไชย (แย้มนิยม)
ประวิติและผลงาน

รศ.ดร.ศิริวรรณ องค์ไชย (แย้มนิยม)
ตำแหน่งปัจจุบัน รองศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีวเคมี) 2542 มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีวเคมี) 2530 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) 2525 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประเทศไทย

สาขาที่เชี่ยวชาญ
1.  การตรวจสอบฤทธิ์สารจากธรรมชาติและพืชสมุนไพรต้านโรคข้อเสื่อม
2.  ชีวเคมีของโรคข้อกระดูกเสื่อม
3. Biochemistry of extracellular matrix
4. Thalassemia and abnormal hemoglobins

รางวัลที่เคยได้รับ
พ.ศ. 2538-2542
ทุน กพ.เพื่อศึกษาต่อปริญญาเอกประเทศอังกฤษ


พ.ศ. 2539-2540
ทุนสมทบการศึกษาปริญญาเอกจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


พ.ศ. 2544
เกียรติบัตรรางวัลประเภทดีในการประกวดผลงานทางวิชาการวันมหิดล ครั้งที่ 25 ประเภทงานวิจัยพื้นฐาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง “การฉีด Hydrocortisone succinate เข้าข้อเข่าสามารถเหนี่ยวนำให้เกิดการเสื่อมทำลาย กระดูกอ่อนผิวข้อของกระต่าย”


พ.ศ. 2544
เกียรติบัตรรางวัลประเภทดีในการประกวดผลงานทางวิชาการวันมหิดล ครั้งที่ 25 ประเภทงานวิจัยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง “ชุดน้ำยาสำเร็จรูปต้นแบบสำหรับการตรวจวัดระดับไฮยาลูโรแนน เพื่อการวินิจฉัยโรค ”

พ.ศ. 2545
เกียรติบัตรรางวัลประเภทดีในการประกวดผลงานทางวิชาการวันมหิดล ครั้งที่ 26 ประเภทงานวิจัยพื้นฐานคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง “การเปลี่ยนแปลงระดับไฮยาลูโรแนนและคอนดรอยตินซัลเฟตอิพิโทปในซีรั่มของม้าที่ช่วงอายุต่าง ๆ และม้าที่เป็นโรคข้อเสื่อม”

พ.ศ. 2548
รางวัลโปสเตอร์ประเภทดีในการประกวดผลงานทางวิชาการวันมหิดลครั้งที่ 29 ประจำปี2550 ประเภทการวิจัยพื้นฐาน คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง “Zingiber Cassumunar RoxB. Extract inhibits gelatinase activity in oral epithelial cells”

พ.ศ. 2549
เกียรติบัตรผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้อย่างมีคุณภาพดียิ่ง ทำให้วิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิตสาขาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ของนางสาวพีรพรรณ โปธาเจริญ ได้รับการพิจารณาให้เป็น วิทยานิพนธ์ดีมาก ประจำปีการศึกษา 2549

ผลงานทางวิชาการ
1. Chiyasut C, Tsuda T, Khansuwan U and Ong-chai S.
Red blood cell lysis at the single cell level by using a mini electrophoresis apparatus. Chromatography 2002;23(1):33-38.

2. Ong-chai S, Pothacharoen P, Yingsung W, Sugahara K, Hardingham TE and Kongtawelert P.
Changes in serum chondroitin sulfate epitopes in rabbit model of osteoarthritis induced by intra-articular hydrocortisone injection. Osteoarthritis Cartilage 2002; 10 (suppl. A):51-3.

3. Kongtawelert P, Tangkijvanich P, Ong-chai S, Poovorawan Y.
Role of serum total sialic acid in differentiating cholangiocarcinoma from hepatocellular carcinoma. World J Gastroenterol. 2003 Oct;9(10):2178-81.

4. Chattipakorn SC, Ong-chai S, Kongtawerlert P and Chattipakorn N. (2004) Hyaluronan Profiles in human saliva among differenct inflammatory levels of periodontal condition. J Dent Assoc Thai. 53(3): 170-175

5. Nganvongpanit K and Ong-chai S. (2004)
Biological Marker for Canine Oseoarthritis Diagnosis. CMU Vet J. 2:39-49.

6.  กรกฏ งานวงศ์พานิชย์ ศิริวรรณ องค์ไชย (2547) การใช้สารพอลิซัลเฟตกลัยโคซามิโนกลัยแคนในการรักษาโรคข้อเสื่อม วารสารสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ 16(4):25-33

7. Nganvongpanit K and Ong-chai S. (2004)
Serum chondroitin sulfate of healthy dogs related to gender and weight. J Thai Vet Pract. 16(4): 37-49

8. Ong-chai S, Itthiarbha A, Chaiwongsa R, Molk F, Fernandes P, and Kongtawelert P (2004)
Diacereine reduces porcine articular cartilage degradation in explant cultures. Abstract book of the 11th Asia Pacific League of Associations for Rheumatology Congress. Jeju, Korea. page 111.

9. Kantamoon C, Ong-chai S and Sanguansermsri T (2005)
Molecular Characterization of 0-Thalassemia in Patients with Hemoglobin H (Hb H) disease and in Hb Bart’s Hydropic Fetus. Royal Thai Army Med J. 58(4):1-6

10. Nganvongpanit K, Suwankong N, Jitpean S and Ong-chai S. (2005)
The changes of serum chondroitin sulfate in the induced osteoarthritic dogs after chitisan polysufate administration. J Thai Vet Pract. 17(3): 27-39

11. Ong-chai S, Chaiwongsa R, Kongtawelert P and Reutrakul V (2005)
The extract of Plai (Zingiber cassumunar Roxb.) inhibits cartilage degradation in explant culture model. Abstract book of the 1st International Conference on National Products for Health and Beauty. 17th-21st October 2005. Maha Sarakham, Thailand.

12. Pothacharoen P, Teekachunhatean S, Louthrenoo W, Yingsung W, Ong-Chai S, Hardingham T, Kongtawelert P. (2006)
Raised chondroitin sulfate epitopes and hyaluronan in serum from rheumatoid arthritis and osteoarthritis patients. Osteoarthritis Cartilage. 14(3):299-301.

13. กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ อัคนิตย์ อิทธิอาภา ปรัชญา คงทวีเลิศ และ ศิริวรรณ องค์ไชย. 2548. การศึกษาเปรียบเทียบระดับคอนดรอยตินซัลเฟตชนิด WF6 และ 3B3 ในซีรั่มสุนัขที่พบและไม่พบรอยโรคข้อสะโพกเจริญผิดปกติ สัตวแพทยสาร 56(3):1-12

14. Pothacharoen P, Siriaunkgul S, Ong-chai S, Supabandhu J, Kumja P, Wanaphirak C, Sugahara K, Hardingham TE, Kongtawelert P (2006)
Raised Serum Chondroitin Sulfate Epitope Level in Ovarian Epithelial Cancer. J. Biochem. 140, 517–524.

15. Hartwell SK , Somprayoon D, Kongtawelert P, Ongchai S, Arppornchayanon O, Ganranoo L, Lapanantnoppakhun S, Grudpan K. (2007)
Online assay of bone specific alkaline phosphatase with a flow injection-bead injection system. Analytica Chimica Acta 6 0 0 ( 2 0 0 7 ) 188–193

16. Ukarapol N, Wongsawasdi L, Ong-chai S , Riddhiputra P, Kongtawelert P (2007) Hyaluronic acid: Additional biochemical marker in the diagnosis of biliary atresia. Pediatrics Int. 2007; 49:608-11.


คลิกอ่านประวัติและผลงาน  คณะนักวิจัยท่านอื่นๆ

ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา
   ประวิติและผลงาน

รศ.ดร.ภญ.อำไพ ปั้นทอง
ประวิติและผลงาน

ศ.ดร.ภญ.เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร
ประวิติและผลงาน

รศ.ดร.วิลาวัลย์ มหาบุษราคัม
ประวิติและผลงาน

รศ.ดร.ศิริวรรณ องค์ไชย (แย้มนิยม)
ประวิติและผลงาน