BIM100 กับมะเร็ง

มะเร็งเกิดจากร่างกายมีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ ซึ่งไม่สามารถสร้างการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งไว้ได้

ปัจจุบัน  การรักษามะเร็งที่ปลอดภัยและเป็นวิธีธรรมชาติมากที่สุด  คือการกระตุ้นเม็ดเลือดขาว Killer t cell หรือ Nk cell ในร่างกายของเราเองให้แข็งแรงขึ้น  แล้วมาสู้เซลล์มะเร็ง  นอกจากร่างกายจะแข็งแรงขึ้นแล้ว  ยังเป็นวิธีที่ปลอดภัย และไร้ผลข้างเคียงอีกด้วย

งานวิจัย BIM100 นวัตกรรม APCO นับเป็นวิธีธรรมชาติที่ไม่มีผลข้างเคียง และปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยมะเร็งมากที่สุด  ช่วยเสริมสร้างให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายเพิ่มขึ้น แล้วสามารถต่อสู้กัยเซลล์มะเร็งได้ด้วยสภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้น

โดย ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตราโดย ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตราโดย ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตราโดย ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตราโดย ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตราโดย ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา